วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการรวมพลังปราบลูกน้ำยุงลาย ปี 53 อ.สนม จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมประกอบไปด้วย
เวลา 13.00 น. พี่น้องประชาชนหลากหลายภาคส่วนในเขตตำบลสนม (4 หมู่บ้าน 10 ชุมชน) ได้แก่ ชุมชนโคกสะอาด หัตถชัยบ้านโดน ชุมชนพัฒนกิจ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนบึงนคร ชุมชนศรีธาตุ ชุมชนหนองสิมสามัคคี ชุมชนหนองตาด ชุมชนแสนสมบูีรณ์ ชุมชนศรีนครร่วมใจ นักเรียนโรงเรียนสนมวิทยาคาร โรงเรียนวัดบึง สนมศึกษาคาร โรงพยาบาลสนม และ อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเดินเก็บภาชนะ ที่น่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ยามเมื่อฝนตกและยังผลเกิดเป็นน้ำท่วมขังได้ รวมไปถึงการเก็บขยะด้วย โดยเริ่มกิจกรรมจากชุมชนของตน ไปตามเส้นทางถนนสายต่างๆ ปลายทาง ณ ที่ว่าการอำเภอสนม ในเวลา 15.00 น. เพื่อนำขยะ ภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เก็บได้ ใส่รถขนขยะของเทศบาลตำบลสนม เพื่อนำไปทิ้งต่อไป...


ดู ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: