วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การแจกจ่ายข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ จัดข้าวสารบรรจุถุงๆ ละ 1 กิโลกรัม จำนวน 60 ล้านถุง เพื่อร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา โดยจัดสรรให้จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1,295,100 ถุง ซึ่งจะทยอยจัดส่งให้จังหวัดสุรินทร์ นั้น

บัดนี้จังหวัดสุรินทร์ ได้รับข้าวสารเฉลิมพระเกียรติจากส่วนกลางมาแล้ว และได้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนประชากร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลสนมได้รับจำนวนทั้งหมด 4,750 ถุง ได้รับก่อนแล้วจำนวน 150 ถุง คงเหลือ 4,600 ถุงดังนั้นเทศบาลตำบลสนม จึงขอมอบข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,003 ถุง เพื่อให้ท่านนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสเป็นอันดับแรกประชาชนบ้านสนม หมู่ที่ 2 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ รับมอบข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15.00 น.

ภาพบน : นายนิคม งามวิไล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ถ่ายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553ภาพบน : นายประกาศิต วงศ์ฉลาด
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ถ่ายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ดู ที่ทำการผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 2 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: