วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อวัดในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์

อำเภอสนม
1. วัดธรรมรังษี (โสกแดง) บ้านโสกแดง ม.7 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
2. วัดธาตุ บ้านสนม ม.2 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
3. วัดป่าอตุโลบุญลักษม์ บ้านโดน ม.8 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
4. วัดบึง บ้านสนม ม.11 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
5. วัดศรีสว่างโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด ม.5 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
6. วัดสว่างนาศรีสุข บ้านนาศรีสุข ม.6 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
7. วัดหนองพลับ บ้านพลับ ม.4 บ้านหนองพลับ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
8. วัดจำปาบ้านโพนดวน บ้านโพนดวน ม.1 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
9. วัดแจ้งบัวแดง ม.9 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
10. วัดโพธิ์เย็น ม.3 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
11. วัดสว่างเป้า ม.4 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
12. วัดสีลาโนนเปือย บ้านโนนเปือย ม.7 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
13. โสภณ ม.2 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
15. วัดอิสาณนาดี ม.2 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
16. วัดคูณนิวาส ม.10 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
17. วัดแจ้งนานวน ม.1 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
18. วัดแจ้งหัวนา ม.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
19. วัดแท่นศิลา บ้านแท่นศิลา ม.5 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
20. วัดบูรพาวนาราม ม.8 บ้านตาเพชร ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
21. วัดแจ้งหนองหว้า ม.4 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
22. วัดสระโพธิ์แคนใหญ่ บ้านแคนใหญ่ ม.2 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
23. วัดสร้างแก้วสองห้อง (สระแก้วสองห้อง) ม.5 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
24. วัดสว่างนายม บ้านนายม ม.3 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
25. วัดหนองแคนน้อย ม.8 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
26. วัดอิสาณ ม.6 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
27. วัดอุดรโนนจาน ม.7 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
28. วัดกาพระคุณาราม ม.2 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
29. วัดศรีอุดมหนองคู ม.3 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
30. วัดศิริหนองครก ม.4 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
31. วัดสระแก้ว ม.5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
32. วัดสุทธิวงศา บ้านหัวงัว ม.1 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
33. วัดไตรประชาสามัคคี ม.4 บ้านโนนเชียง ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
34. วัดราษฎร์สามัคคี บ้านสำโรง ม.8 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
35. วัดสว่างหนองอียอ บ้านหนองอียอ ม.1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
36. วัดอารีราษฎร์วราราม ม.6 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
37. วัดบ้านสำโรง บ้านสำโรง ม.9 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
38. สำนักสงฆ์ศรีสง่าวราราม บ้านหนองคู ม.8 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
39. วัดบ้านโนนเซียง บ้านโนนเซียง ม.4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160


อำเภอเมืองสุรินทร์
1. วัดกลาง ม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
2. วัดคุ้มเหนือ ม.10 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
3. วัดโคกบัวราย ม.9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
4. วัดจำปา ม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
5. วัดจุมพลสุทธาวาส ม.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
6. วัดบูรพาราม ม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
7. วัดประทุมเมฆ ม.9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
8. วัดพรหมสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
9. วัดศาลาลอย ม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
10. วัดหนองบัว ม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
11. วัดศิลารมณ์ ม.1 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
12. วัดหนองกระดาน ม.8 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
13. วัดโคกอารักษ์ ม.7 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
14. วัดชัยบุรี ม.8 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
15. วัดทุ่งสว่างอารมณ์ ม.9 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
16. วัดพระยาไกรศร ม.4 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
17. วัดเพี้ยราม ม.1 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
18. วัดโคกพระ ม.6 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
19. วัดระกาคืน ม.3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
20. วัดศิรินทราราม ม.2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
21. วัดสุเขตตาราม ม.12 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
22. วัดมูลานิเวศน์ ม.8 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
23. วัดสามัคคี ม.1 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
24. วัดสำโรง ม.3 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
25. วัดสุภาลัย ม.5 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
26. วัดอาม็อง ม.13 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
27. วัดคฤห์ ม.4 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
28. วัดชัยประโคม ม.6 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
29. วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี ม.7 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
30. วัดสลักได ม.1 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
31. วัดสุนทรอุทิศ ม.1 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
32. วัดแจรนสัมพันธ์ ม.5 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
33. วัดปราสาท ม.6 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
34. วัดพิฤกทักษิณ ม.7 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
35. วัดกะพุ่มรัตน์ ม.1 ตำบลตากูก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
36. วัดฉันเพล ม.11 ตำบลตากูก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
37. วัดดาวรุ่ง ม.19 ตำบลตากูก อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
38. วัดบูรพาราม ม.4 ตำบลตากูก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
39. วัดปราสาททอง ม.8 ตำบลตากูก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
40. วัดศาลาเย็น ม.6 ตำบลตากูก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
41. วัดทับกระบือ ม.2 ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
42. วัดราษฎร์แจ่มจันทร์ ม.6 เสม็ดตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
43. วัดกัลยาณโกมุท ม.2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
44. วัดจอมสุรินทร์ ม.4 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
45. วัดตาเตน ม.9 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
46. วัดประทุมธรรมชาติ ม.1 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
47. วัดอุดมประชาราษฎร์ (อุดรประชาราษฏร์) ม.10 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
48. วัดไตรรัตนาราม ม.6 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
49. วัดบ้านเสม็ด ม.12 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
50. วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ม.7 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
51. วัดศรีรัตนาราม ม.5 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
52. วัดดงมัน ม.8 ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
53. วัดประทุมศรัทธา ม.3 ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
54. วัดลำชี ม.9 ลำชีตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
55. วัดสว่างงาม ม.1 ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
56. วัดตาตอม ม.6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
57. วัดนารายณ์บุรินทร์ ม.3 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
58. วัดป่าเจริญผล ม.1 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
59. วัดศีลาราม ม.13 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
60. วัดสว่างอารมณ์ ม.7 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
61. วัดแสงบูรพา ม.5 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
62. วัดโคกบัวไรย์ ม.12 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
63. วัดนาสม ม.15 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
64. วัดบ้านเฉนียง(ป่าโคกหม่อน) ม.1 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
65. วัดปราสาทศีลาราม ม.4 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
66. วัดราชวิถี ม.19 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
67. วัดธาตุศิลา ม.3 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
68. วัดบรมธาตุ ม.2 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
69. วัดโพธาราม ม.8 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
70. วัดระไซร์ ม.5 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
71. วัดวิวิตตวนาราม ม.1 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
72. วัดสาริกาแก้ว ม.6 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
73. วัดทุ่งสว่าง ม.5 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
74. วัดศิริจันทร์ ม.12 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
75. วัดเขวาสินรินทร์ (โพธิ์รินทร์วิเวก) ม.2 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
76. วัดนิลาเทเวศน์ ม.12 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
77. วัดไพศาลภูมิกาวาส ม.7 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
78. วัดกะทมวนาราม ม.8 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
79. วัดนาบัว ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
80. วัดนาสาม ม.6 อำเภอตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
81. วัดป่าไตรวิเวก ม.9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
82. วัดพนมศิลาราม ม.4 ละหุ่งตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
83. วัดศรีธรรมาราม ม.16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
84. วัดจอมสุทธาวาส ม.1 ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
85. วัดโคกสำโรง ม.9 ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
86. วัดบรมสุข ม.7 ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
87. วัดรามวราวาส ม.1 ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
88. วัดประสพสุข ม.6 ตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
89. วัดโพธิ์สลาด ม.6 ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
90. วัดมงคลรัตน์ ม.8 ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
91. วัดปราสาทแก้ว ม.2 ตำบลบ้านแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
92. วัดราษฎร์เจริญผล ม.1 ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000


อำเภอชุมพลบุรี
1. วัดกลางชุมพลบุรี ม.1 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
2. วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง ม.4 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
3. วัดบ้านกระเบื้อง ม.5 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
4. วัดบ้านดู่ ม.3 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
5. วัดป่าชุมพลบุรี ม.1 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
6. วัดคันธรารมย์นิวาส ม.1 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
7. วัดยางบ่อภิรมย์ ม.8 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
8. วัดสระบัว ม.3 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
9. วัดทุ่งสว่าง ม.5 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
10. วัดไพรวัน ม.6 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
11. วัดยางขามเฒ่า ม.3 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
12. วัดศรัทธาวารี ม.1 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
13. วัดสระบัวงาม ม.2 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
14. วัดอัมพาวารินทร์ ม.10 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
15. วัดทุ่งสว่าง ม.5 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
16. วัดบรมนิเวศน์ ม.8 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
17. วัดศรัทธาวารินทร์ ม.1 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
18. วัดโนนสะอาดอุดมพันธ์ ม.10 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
19. วัดโนนสูง ม.9 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
20. วัดโพธิ์งามยะวึก ม.1 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
21. วัดกระทะ ม.10 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
22. วัดทุ่งสว่าง ม.9 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
23. วัดไทรงาม (ไพรงาม) ม.10 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
24. วัดประชาสังคม ม.3 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
25. วัดประชาสามัคคี ม.11 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
26. วัดโพธิ์ทองสุวรรณาวาส ม.1 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
27. วัดอัมพวัน ม.2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190


อำเภอท่าตูม
1. วัดจำปาราม ม.8 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
2. วัดบ้านเอือด ม.12 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
3. วัดปทุมทอง ม.1 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32190
4. วัดปทุมศิลาวารี ม.5 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
5. วัดพระพุทธบาทพนมดิน ม.17 เหล่าอ้อย ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
6. วัดโพธิ์บัลลังก์(บ้านบัลลังก์) ม.10 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
7. วัดโพธิ์พฤกษาราม ม.9 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
8. วัดสว่างน้ำคำ (บ้านน้ำคำ) ม.11 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
9. วัดแจ้งสว่าง (ตากลาง) ม.13 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
10. วัดโพธิ์ทอง ม.1 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
11. วัดโพธิ์ศรี ม.4 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
12. วัดรัตนมงคล (ตระมุง) ม.6 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
13. วัดหนองบึง ม.12 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
14. วัดชายทุ่ง ม.7 ชายทุ่งตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
15. วัดดอนทายิการาม ม.3 เหล่าตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
16. วัดพรมเทพ ม.1 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
17. วัดศาลาลอย (บ้านยางกระจับ) ม.6 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
18. วัดจำปาสะเอิง ม.5 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
19. วัดบึงละหาร ม.4 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
20. วัดโพธิ์สว่างโพนครก ม.1 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
21. วัดโพนขวาว ม.2 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
22. วัดบึงแก ม.3 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
23. วัดสว่างหนองแวง ม.9 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
24. วัดสว่างอุดมท่าศิลา ม.17 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
25. วัดสุวรรณอินทอง ม.8 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
26. วัดหนองยาง ม.16 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
27. วัดโนนรังราษฎร์ศิริ (โนนสูง) ม.5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
28. วัดโพธิ์ศรีสว่าง (บ้านปริง) ม.11 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
29. วัดโพธิ์หิมวันต์ ม.1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
30. วัดสว่างอารมณ์ (บ้านเฉนียง) ม.8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
31. วัดจำปาหนองบัว ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
32. วัดโพธิ์ชัย ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
33. วัดโพธิ์ศรีไกลเสนียด ม.6 ตำบลหนองบัว ท่อำเภอาตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
34. วัดโพธิ์ศรีสะอาด ม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
35. วัดอัมพาวารินทร์ ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
36. วัดนิโครธาราม ม.2 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
37. วัดลักษณาศรม ม.10 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
38. วัดสว่างอารมณ์ (บ้านโสมน) ม.5 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
39. วัดสุนทรธรรมาราม ม.18 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
40. วัดหนองแสง ม.3 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
41. วัดบูรพาราม ม.3 ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
42. วัดปทุมสว่าง (บ้านหนองคู) ม.8 ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
43. วัดวรรณรังษี ม.7 ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
44. วัดสระบัวแดง ม.2 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120


อำเภอจอมพระ
1. วัดจอมพระ ม.6 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
2. วัดป่าปราสาทจอมพระ ม.4 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
3. วัดโพธิ์ศรีวิเวก ม.12 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
4. วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์ (บ้านจอมพระ) ม.1 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
5. วัดศรีโพธิ์ทอง ม.13 ตำบลเมืองลิ่ง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
6. วัดสุวรรณสุข ม.3 ตำบลเมืองลิ่ง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
7. วัดหนองเหล็ก ม.2 ตำบลเมืองลิ่ง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
8. วัดอุทุมพร ม.1 ตำบลเมืองลิ่ง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
9. วัดขมิ้น ม.7 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
10. วัดประทุมทอง ม.2 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
11. วัดศรีพรหมอุดมธรรม ม.6 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
12. วัดบ้านอาแวะ ม.9 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
13. วัดบุปผาราม ม.1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
14. วัดสว่างบ้านว่าน ม.4 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
15. วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม) ม.11 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
16. วัดหนองบัว ม.3 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
17. วัดสว่างโนนงิ้ว ม.4 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
18. วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์ ม.4 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
19. วัดหนองกับ ม.2 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
20. วัดโพธิ์ศรี ม.2 ตำบลบ้านผือ อำเภออำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
21. วัดอัมพวัน ม.1 ม่วงตำบลบ้านผือ จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
22. วัดตากวน ม.6 ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
23. วัดหนองเหล็ก ม.3 ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
24. วัดบูรณะบ้านผาง ม.3 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
25. วัดอุดม ม.5 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
26. วัดแจ้งบูรพา ม.2 ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180


อำเภอปราสาท
1. วัดตาลวก ม.16 ตาลวกตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
2. วัดสีโค ม.9 สีโคตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
3. วัดสุวรรณวิจิตร ม.1ปะอาวตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
4. วัดลำดวน (บ้านลำดวน) ม.2 ลำดวนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
5. วัดศิลามะ ม.4 ทมอตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
6. วัดสามราษฎร์บำรุง ม.5 โคกบุตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
7. วัดโคกลาว ม.6 โคกลาวตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
8. วัดแจ้งสง่างาม ม.1 ไพลตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
9. วัดบ้านจบก ม.16 จบกตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
10. วัดเบญจศิลาราม ม.3 โพธิ์กองตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
11. วัดราษฎร์เจริญผล ม.9 ตาเมาะตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
12. วัดดอกบัวทอง ม.3 บักดอกตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
13. วัดนิคมพัฒนาราม ม.5 นิคมตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
14. วัดละลมระไซร์ ม.4 ละลมระไซร์ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
15. วัดประทุมทอง ม.9 พลับตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
16. วัดเพชรบุรี ม.2 ทุ่งมนตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
17. วัดศรีลำยอง ม.11 โคกจะตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
18. วัดอุทุมพร ม.18 ทุ่งมนตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
19. วัดตาเบา ม.2 ตาเบาตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
20. วัดอมรินทราราม ม.3 ตาเตียวตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
21. วัดป่าห้วยเสนง ม.1 ก็วลตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
22. วัดพระชีบัวแก้ว ม.3 เสกกองตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
23. วัดคฤห์ภูมิกาวาส ม.10 บ้านกะดาดตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
24. วัดโคกทมบรมจินดา ม.9 โคกทมตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
25. วัดสี่เหลี่ยม ม.11 สี่เหลี่ยมตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
26. วัดอมรินทราวารี (อังกัญโพธิ์) ม.3 ละลมตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
27. วัดสุขุมาลัย ม.3 กระวันตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
28. วัดบ้านโชค ม.2 โชคตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
29. วัดเชื้อเพลิง ม.1 เชื้อเพลิงตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
30. วัดมุนีนิรมิต ม.11 กำโปลตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
31. วัดสว่างอารมณ์ ม.1 ทนงตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
32. วัดสุวรรณโภคาราม ม.5 สะเดาตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
33. วัดนิคมเขต ม.1 ตานีตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
34. วัดตะเคียน ม.6 ตะเคียนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
35. วัดบัลลังก์ (บัลลังก์ศิลาอาสน์) ม.4 บัลลังก์ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
36. วัดปราสาทวารี ม.2 พลวงตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
37. วัดกันทราราม ม.1 กันตวจระมวลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140


อำเภอกาบเชิง
1. วัดบ้านกาบเชิง ม.1 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
2. วัดโคกกลาง ม.1 ตำบลโคกกลาง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
3. วัดโภคมณีราษฎร์บำรุง ม.1 ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
4. วัดเกษตรถาวร ม.5 เกษตรถาวรตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
5. วัดแนงมุด ม.1 แนงมุดตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
6. วัดบ้านแนงมุด ม.1 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
7. วัดโคกตะเคียน ม.3 โคกคะเคียนตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
8. วัดหินวันบรรพต ม.1 ตำบลตาเมียง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
9. วัดศรีสกล ม.8 สกลตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์


อำเภอรัตนบุรี
1. วัดกลาง ม.9 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
2. วัดใต้บูรพาราม ม.1 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
3. วัดบ้านผือ ม.11 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
4. วัดรัตนบุรี ม.8 รัตนบุรีตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
5. วัดสว่างบ้านผือ ม.5 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
6. วัดสว่างหนองกา ม.3 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
7. วัดเหนือ ม.2 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
8. วัดธรรมาวาส ม.6 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
9. วัดโพธิ์ศรีธาตุ ม.1 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์ 32130
10. วัดสีนารมณ์ ม.3 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
11. วัดแจ้ง ม.10 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
12. วัดสระคู ม.8 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
13. วัดอำนวยศรี ม.2 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
14. วัดคำศรี ม.1 บึงตำบลดอนแรต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
15. วัดชัยศรีสะอาด ม.2 ตำบลดอนแรต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
16. วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์ ม.3 ตำบลดอนแรต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
17. วัดทุ่งสะอาด ม.7 ตำบลดอนแรต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
18. วัดศิลาวรรณ ม.5 ตำบลดอนแรต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
19. วัดสระกุด ม.12 ตำบลดอนแรต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
20. วัดสระบัว ม.8 ตำบลดอนแรต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
21. วัดใหม่บ้านยาง ม.13 ยางตำบลดอนแรต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
22. วัดอัมพวัน ม.6 ตำบลดอนแรต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
23. วัดจำปา ม.1 ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
24. วัดบูรพาราม ม.3 ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
25. วัดสว่างหนองบัวทอง ม.4 ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
26. วัดโคกก่อง ม.10 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
27. วัดบ้านขาม ม.3 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
28. วัดบ้านคู่ ม.4 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
29. วัดมุนาราม ม.5 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
30. วัดสร้างบก ม.12 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
31. วัดหนองแคนน้อย ม.8 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
32. วัดหนองบัวบาน (บัวบาน) ม.2 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
33. วัดบ้านพราหมณ์ ม.9 ตำบลหนองหลวง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
34. วัดบ้านม่วง ม.12 ตำบลหนองหลวง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
35. วัดบุปผาราม ม.10 ตำบลหนองหลวง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
36. วัดสังฆนาราม ม.4 ตำบลหนองหลวง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
37. วัดหนองหลวง ม.3 ตำบลหนองหลวง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
38. วัดอาพืด ม.11 ตำบลหนองหลวง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
39. วัดอิสาณ ม.6 โนนสั้นตำบลหนองหลวง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
40. วัดแจ้ง ม.5 ตำบลหนองเทพ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
41. วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ) ม.2 ตำบลหนองเทพ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
42. วัดโพธิ์ทอง ม.6 ตำบลหนองเทพ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
43. วัดมัชฌิมาวาส ม.7 ตำบลหนองเทพ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
44. วัดศรีสุดาวรรณ ม.3 ตำบลหนองเทพ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
45. วัดสว่างโนนสะเดา ม.11 โนนสะเดาตำบลหนองเทพ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
46. วัดสุริโย ม.4 ตำบลหนองเทพ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
47. วัดบำเพ็ญธรรม ม.7 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
48. วัดเลียบ ม.2 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
49. วัดศรีลาวรรณ ม.5 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
50. วัดหงษ์ ม.3 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
51. วัดอิสาณ ม.4 นาวองตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
52. วัดมณีวรรณ ม.4 ตำบลโนน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
53. วัดสุวรรณวารี ม.1 ตำบลโนน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
54. วัดอิสาณ ม.7 ตำบลโนน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
55. วัดจำปามณี ม.3 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
56. วัดโพธิ์ศรี ม.4 แข้ด่อนตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
57. วัดหนองกระทุง ม.1 หนองกระทุงตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
58. วัดหนองผือ ม.7 หนองผือตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
59. วัดอิสาณ ม.13 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
60. วัดชัยมงคล ม.9 ตำบลระเวียง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
61. วัดธรรมวงศา ม.14 ตำบลระเวียง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
62. วัดศรีสว่าง ม.4 ตำบลระเวียง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
63. วัดศรีสะอาด ม.11 ตำบลระเวียง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
64. วัดอัมพวัน ม.15 ตำบลระเวียง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
65. วัดสว่างอารมณ์ ม.3 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
66. วัดหนองคู ม.2 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
67. วัดอรุณโรจน์ ม.5 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
68. วัดอุทุมพร (อุทุมพรน้ำเขียว) ม.1 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
69. วัดท่าอัมพวัน ม.6 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
70. วัดสว่าง ม.8 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
71. วัดอรัญวารี ม.5 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
72. วัดราษฎร์รัตนาราม ม.2 ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
73. วัดสว่าง ม.8 ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
74. วัดทุ่งสว่าง ม.7 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
75. วัดโพธิ์ศรีสว่าง ม.1 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
76. วัดสว่างโนนแคน ม.2 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
77. วัดสว่างพานิช ม.6 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
78. วัดสว่างโพธิ์ศรี ม.3 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130


อำเภอศีขรภูมิ
1. วัดกางของ ม.9 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
2. วัดปราสาท ม.1 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
3. วัดยางเตี้ย ม.7 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
4. วัดระแงง ม.3 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
5. วัดระเวียง ม.6 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
6. วัดศรีวิหารเจริญ ม.2 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
7. วัดกาเกาะ (กาเจาะ) ม.4 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
8. วัดบ้านตรึม ม.1 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
9. วัดบ้านหัวแรต ม.5 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
10. วัดโสดารามบ่อน้ำใส ม.6 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
11. วัดหนองหิน ม.12 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
12. วัดจารพัต ม.1 ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
13. วัดประทุมวัน ม.5 ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
14. วัดพันษี ม.6 ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
15. วัดศิริสะดอชัย ม.3 ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
16. วัดโสภาเปรียง ม.4 ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
17. วัดกะลัน ม.15 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
18. วัดกะลัน ม.15 กะลันตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
19. วัดชูประศาสนาราม ม.6 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
20. วัดโนนแดง ม.7 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
21. วัดบัวหวาย ม.18 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
22. วัดบ้านสว่าง ม.12 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
23. วัดโพธิญาณบ้านอานันท์ ม.2 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
24. วัดศรีอาเสก ม.3 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
25. วัดทุ่งสว่างหนองคู ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
26. วัดนาท่ม ม.8 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
27. วัดโนนแดน ม.9 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
28. วัดบ้านสวาย ม.7 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
29. วัดประทุน ม.15 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
30. วัดปิยธรรมาราม ม.8 นาท่มตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
31. วัดพรมศิลาแตล ม.1 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
32. วัดสระแก้วอายอง (บ้านอายอง) ม.4 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
33. วัดสวาย ม.7 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
34. วัดหนองคู ม.5 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
35. วัดอาวุธยุทธยาราม ม.14 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
36. วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก) ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
37. วัดบัวโละ ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
38. วัดบ้านโพธิ์ ม.8 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
39. วัดบุกันแทน ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
40. วัดศิริสัจจัง ม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
41. วัดหนองบัว ม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
42. วัดคาละแมะ ม.1 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
43. วัดหนองจอก ม.5 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
44. วัดหัวเข่า ม.3 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
45. วัดโคกลำดวน ม.13 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
46. วัดจอมรำหอก ม.3 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
47. วัดบ้านจารย์ ม.1 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
48. วัดสำราษฎร์สามัคคี ม.10 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
49. วัดหนองเหล็ก ม.5 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
50. วัดหลุมพุกหนองกุง ม.7 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
51. วัดห้วยโนนเจริญ ม.15ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
52. วัดนาฮัง ม.7 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
53. วัดบรมหรรษา ม.12 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
54. วัดโพธิ์สัตว์ ม.5 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
55. วัดสว่างอารมณ์นาผึ้ง ม.8 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
56. วัดสุทธาวาส ม.4 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
57. วัดอัมพวันวราราม ม.9 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
58. วัดกระโดนค้อ ม.5 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
59. วัดช่างปี่ ม.1 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
60. วัดบ้านข่า ม.7 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
61. วัดประทุมสว่าง (บ้านคล้อ) ม.3 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
62. วัดศรีโพธาราม ม.8 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
63. วัดสิงห์ประชาราษฎร์หนองยาง ม.15 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
64. วัดหัวแรต ม.9 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
65. วัดอัมพวันวนาราม ม.13 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
66. วัดดงถาวร ม.5 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
67. วัดโบสถ์ ม.6 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
68. วัดไพรจิกวราราม ม.6 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
69. วัดสดีย์สามัคคีบำรุง ม.2 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
70. วัดขวาวใหญ่ ม.1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
71. วัดไพรษร ม.7 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
72. วัดเวฬุวันหนองไผ่ ม.4 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
73. วัดสหราษฎร์บำรุง ม.6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
74. วัดสำโรง ม.6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
75. วัดหนองกอง ม.4 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
76. วัดทุ่งสว่างนารุ่ง (บ้านนารุ่ง) ม.9 ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
77. วัดบ้านอาราง ม.7 ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
78. วัดบ้านตรมไพร ม.1 ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
79. วัดผักไหม ม.1 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
80. วัดศรีประทุมทองทุ่งบัว ม.2 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
81. วัดสุนทรเทพนิมิตรก้านเหลือง ม.3 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110


อำเภอสังขะ
1. วัดกลางสังขะ ม.4 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
2. วัดจำปา ม.3 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
3. วัดโพธาราม ม.1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
4. วัดโคกปรือ ม.6 โคกปรือตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
5. วัดโตงน้อย ม.3 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
6. วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี ม.7 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
7. วัดสามัคคีศรีบูรพา (ขอนแตก) ม.1 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
8. วัดสว่างหนองคู ม.1 ตำบลณรงค์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
9. วัดเทพมงคล ม.5 ตำบลแจนแวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
10. วัดบ้านเกาะ ม.3 เกาะตำบลแจนแวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
11. วัดสว่างบูรพาราม ม.1 แจนแวนตำบลแจนแวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
12. วัดโมฬีวงษา ม.1 ตำบลตรวจ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
13. วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ) ม.1 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
14. วัดภูมิคดี ม.2 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
15. วัดแสนกาง ม.1 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
16. วัดปราสาทบ้านจารย์ ม.1 ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
17. วัดโนนสบาย ม.9 โนนสบายตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
18. วัดโพธิ์ศรีธาราม ม.1 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
19. วัดสมโภชน์ศาลาจารย์ ม.3 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
20. วัดเต่าทอง ม.3 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
21. วัดทรายขาว ม.1 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
22. วัดทุ่งนาศรีธาราม ม.5 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
23. วัดดาราธิวาส ม.1 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
24. วัดบ้านดาร์ ม.9 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
25. วัดโนนเจิรญสุข ม.5 โนนเจริญตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
26. วัดป่าลำหาด ม.6 ลำหาดตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
27. วัดหาดแก้วชัยมงคล ม.6 ลำหาดตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
28. วัดจินดาราม ม.5 ตำบลศรีสุข อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
29. วัดโพธิ์ชัยยาราม (โพนชัย) ม.5 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
30. วัดปราสาทยายเหงา บ้านพูนทราย ม.9 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
31. วัดปราสาทธาตุโบราณ บ้านโคกสมบูรณ์ ม.5 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150


อำเภอลำดวน
1. วัดทักษิณวารี (ทักษิณวารีสิริสุข) ม.2 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
2. วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม ม.3 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220


อำเภอสำโรงทาบ
1. วัดเกตุวราราม ม.1 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
2. วัดตะเคียน (โพธิ์สิตาราม) ม.9 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
3. วัดบ้านกุ้ง ม.2 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
4. วัดคงคาราม ม.5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
5. วัดเทพวิสุทธาราม ม.2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
6. วัดโนนลี (อัมพวันศิลาราม) ม.11 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
7. วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม ม.7 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
8. วัดหนองแคน ม.8 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
9. วัดหนองหว้า ม.3 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
10. วัดเทพนิมิตร ม.1 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
11. วัดหนองเหล็ก ม.3 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
12. วัดชุมพลบุรี ม.3 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
13. วัดราชบัณฑิตาราม ม.5 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
14. วัดหนองฮะ ม.1 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
15. วัดจำปาสาละวัน ม.5 ขามตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
16. วัดโพธิ์ศรีไทรงาม ม.6 สะแบะตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
17. วัดศรีสุวรรณราช ม.2 ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
18. วัดเกาะแก้ว ม.1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
19. วัดโพธิ์ศรีธาตุ ม.9 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
20. วัดหมื่นศรีใหญ่ ม.3 ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
21. วัดสหมิตรบำรุง ม.3 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
22. วัดเสม็จ ม.1 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
23. วัดหนองม้า ม.2 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
24. วัดน้ำท่วม ม.2 ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
25. วัดบ้านดู่หัวนา ม.1 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170


อำเภอบัวเชด - อ.พนมดงรัก
1. วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง) ม.1 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
2. วัดศิลาอาสนาราม ม.1 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
3. วัดสังแก ม.2 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
4. วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ม.7 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
5. วัดจรัสสามัคคีธรรม ม.1 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
6. วัดสำเภาลุน (โพธารามสำเภาลูน) ม.1 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
7. วัดป่าหนองแรด ม.9 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น: