วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

ลักษณะทางกายภาพของ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

อ.สนม พื้นที่ทั้งหมด 203 ตร.กม. , มี 3 ฤดู , อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ไร่นาสวนผสม , อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้า ในหน้าหลังการเก็บเกี่ยว ปลูกผักสวนครัว และรับจ้างทั่วไป , มีธนาคารเปิดให้บริการ 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.044-589012 , โรงเรียนระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนสนมศึกษาคาร และ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสนมวิทยาคาร - โรงเรียนหนองอียอวิทยา - โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา , จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 41,014 คน , จำนวนประชากรชาย รวม 20,525 คน , จำนวนประชากรหญิง รวม 20,489 คน , ความหนาแน่นของประชากร 0.0049 คน/ตร.กม. , สามารถเดินทางโดยรถยนต์ โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2333

ไม่มีความคิดเห็น: