วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


แผนที่แสดงที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์)


ดู ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


อัตราค่าธรรมเนียมงานทะเบียน
ประเภทของบริการ / ค่าธรรมเนียม

1. คัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียนบ้าน = 10 บาท
2. คัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์ = 20 บาท
3. คัดสำเนาทะเบียนบ้านแบบฉบับเจ้าบ้านแบบสมุดพก = 20 บาท
4. แจ้งย้ายปลายทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ = 10 บาท
5. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน = 20 บาท
6. ตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร = 20 บาท
(ยกเว้นทำบัตรครั้งแรก หรือบัตรหมดอายุ) = ไม่เสียค่าธรรมเนียม
7. เปลี่ยนชื่อ (ช.3) = 100 บาท
8. จดทะเบียนตั้งชื่อ-สกุล (ช.2) = 200 บาท
9. ใบแทน (ช.2 หรือ ช.3) = 50 บาท
10. จดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ = ไม่เสียค่าธรรมเนียม
11. จดทะเบียนสมรสนอกที่ว่าการอำเภอ = 200 บาท
12. จดทะเบียนหย่า จดทะเบียนรับรองบุตร ณ ที่ว่าการอำเภอ = ไม่เสียค่าธรรมเนียม
13. จดทะเบียนรับรองบุตรนอกที่ว่าการ = 200 บาท
14. คัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว = 10 บาท
15. รับอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ป.3.) = 5 บาท
16. ใบอนุญาตให้ใช้อาวุธปืน (ป.4.) ปืนยาวปะจุปาก ปืนอัดลม = 100 บาท
17. ปืนอื่นๆ = 500 บาท
18. จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะ = - บาท
19. ช้าง = 5 บาท
20. ม้า โค กระบือ ล่อ ลา = 0.50 บาท
21. จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ = 200 บาท
22. จะทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ / ข้อบังคับมูลนิธิ = 50 บาท
23. จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม = 2,000 บาท
24. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ / ข้อบังคับสมาคม = 200 บาท
25. ใบอนุญาตค้าของเก่า วัตถุโบราณ = 12,500 บาท
26. เพชร พลอย ทองรูปพรรณ = 10,000 บาท
27. รถยนต์ = 7,500 บาท
28. อื่นๆ = 5,000 บาท
29. พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง ณ ที่ว่าการอำเภอ = 50 บาท
30. พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองนอกที่ว่าการอำเภอสนม = 100 บาท
31. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ = 20 บา่ท

----------------------------------------------------------------

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอสนม ( จังหวัดสุรินทร์ )
1. นายสิงห์ ไชยโยชน์ ( 3 พ.ค. 2520 - 16 มิ.ย. 2520 )
2. ร.ต.สมทัศน์ บุญยอุปพันธ์ ( 17 มิ.ย. 2520 - 17 ก.พ. 2521 )
3. นายปริญญา ศุกระเศรณี ( 17 ส.ค. 2521 - 31 ส.ค. 2523 )
4. นายเผด็จ โสมจะบก ( 1 ก.ย. 2523 - 25 ต.ค. 2525 )
5. นายประไพ สุขบท ( 26 ต.ค. 2525 - 26 พ.ค. 2528 )
6. นายสมพงษ์ นิยมตรง ( 27 พ.ค. 2528 - 15 เม.ย. 2531 )
7. นายประเทศ อุตตมะบูรณ ( 16 เม.ย. 2531 - 23 ต.ค. 2532 )
8. นายทองทวี พิมเสน ( 24 ต.ค. 2532 - 19 ส.ค. 2533 )
9. นายถาวร พรหมมีชัย ( 20 ส.ค. 2533 - 10 พ.ย. 2534 )
10. นายสุชีพ แข่งขัน ( 11 พ.ย. 2534 - 11 ต.ค. 2535 )
11. นายเสถียร ทิวทอง ( 12 ต.ค. 2535 - 10 พ.ย. 2540 )
12. นายกฤษดา พานิชเจริญ ( 10 พ.ย. 2540 - 21 พ.ย. 2542 )
13. นายยุทธยง สัตยาลัย ( 22 พ.ย. 2542 - 10 ธ.ค. 2544 )
14. นายอำนวย ปัทมวงศ์จริยา ( 11 ธ.ค. 2544 - 11 พ.ย. 2550 )
15. นายประถม ประเมินดี ( 12 พ.ย. 2550 - 23 พ.ย. 2551 )
16. นายวัลลพ เรืองพรเจริญ ( 24 พ.ย. 2551 - 23 ส.ค. 2552 )
17. นายพิจิตร บุญทัน ( 24 ส.ค. 2552 - 21 ก.พ. 2553 )
18. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ( 22 ก.พ. 2553 - 17 พ.ค. 2554 )
19. นายเสรี หอมเกษร ( 18 พ.ค. 2553 - 12 ธ.ค. 2554 )
20. นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ ( 13 ธ.ค. 2554 - ปัจจุบัน )

----------------------------------------------------------------

รายนามกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ตำบลสนม

1. นายสุวิพล ศิลาอ่อน ( ผู้ใหญ่บ้าน-บ้านสนม )
2. นายนิคม งามวิไล ( กำนัน - ตำบลสนม )
3. นายอรรถวิทย์ ตะกูลสุข ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านสนม )
4. นายสมบูรณ์ สิมมา ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านพลับ )
5. นายบุญทัน แขวงซ้าย (ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโคกสะอาด )
6. นางลำพอย บุญเกตุ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านนาศรีสุข )
7. นายทองสด ธรรมนาม ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโสกแดง )
8. นายประจักษ์ ร่วมดี ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโดน )
9. นางนลินรัตน์ สอนดี ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านสำโรง )
10. นายทองสุข คงศรี ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านทัพไทย )
11. นายอุไล ทองด้วง ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านสนม )
12. นายบัญเพ็ญ ชุนกล้า ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านค้อ )ตำบลโพนโก

1. นายนเรศ พุดตาล ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโพนดวน )
2. นายสมาน ภาชื่น ( กำนัน - ตำบลโพนโก )
3. นายสงคราม ขันขาว ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านเปือยป่าน )
4. นายบัวลิน คมกล้า ( ผู้ใหญ่้บ้าน - บ้านเป้า )
5. นายทัศน์ ทองงาม ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองบัวแดง )
6. นายบุญยิ่ง บุญบำรุง ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโนนเปือย )
7. นายบำรุง ยิ่งยง ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโนนเปือย )
8. นายบุญเรือง คุมดี ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองคู )
9. นายสมยศ สีเป้ง ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองบัวแดง )
10. นายประเทือง บุญแจ้ง (ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านเป้าน้อย )
11. นายพวง พิศงาม ( ผู้ใหญ่บ้้าน - บ้านโพโก )
12. นายคำพอง พวงลำภู ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโนนโพธิ์ )ตำบลหนองระฆัง

1. นายวิโรจน์ ขำมะณี ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านนาดี )
2. นายเฮงสาม แซ่ลิ้ม ( กำนัน - บ้านนาดี )
3. นายบุญทอง เนตรพรม ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านปะ บ้านผือ )
4. นายทิพย์ ผิวบาง ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองระฆัง )
5. นายโสภณ แสงสี ( ผู้ใหญ่บ้้าน - บ้านโนนธาตุ )
6. นายสุธรรม โพธิ์เงิน ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองทิศลา )
7. นายเฮ็ง ภูระหงษ์ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านสะทืด )
8. นายบุญทัน เกตไสย ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองระฆัง )ตำบลนานวน

1. นายมั่น พรมมี ( กำนัน - บ้านนานวน )
2. นายล้วน ผลเจริญ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโคกกลาง )
3. นายหนิง ท่อนทอง ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโนนตาล )
4. นายมิตร จันทร์หง่อม ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านอ้อมแก้ว )
5. นายปิ่น วันทุมมา ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านแท่น )
6. นายธนาดุล รูปโฉม ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโนนแดง )
7. นายนิยม วิชาดี ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหัวนา )
8. นายทองเลี่ยน ทองคำ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านตาเพชร )
9. นายสุรเดช สุภา ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองตาด )
10. นายสมัน สำอางค์ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองคูณ )
11. นายสุริยา เลไทสงค์ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองพยอม )
12. - ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านทิพย์มงคล )
13. นายทองเจริญ สุธรรม ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองนา )ตำบลแคน

1. นายสี สืบสอน ( กำนัน - บ้านแคน )
2. นายจำปี ใบพลูทอง ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านแคน )
3. นายเข็มทอง สืบโสดา ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านนายม )
4. นายธนพล พรหทัยพงษ์ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองหว้า )
5. นายพา ดวงเดือน ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านสร้างแก้ว )
6. นายสราวุธ จันทร์ดี ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองละคร )
7. นายวัชรินทร์ กอดสละ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโนนจาน )
8. นายสุวรรณ์ อินทา ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านแคนน้อย )
9. นายประเสริฐ อุนานนท์ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองขอน บ้านหนองสอง )
10. นายสมบัติ เมืองสุข ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านสำโรง )
11. นายสังวาล พนารักษ์ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองขุนศรี )
12. นายสัมฤทธิ์ หินเพชร ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองเหล็ก )
13. นายหัน บุญปัญญา ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านศรีสำโรง )
14. นายท่อน สุขเพิ่ม ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านสระโพธิ์ )ตำบลหัวงัว

1. นายทองสา สารภีร์ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหัวงัว )
2. นายสอาด ห้าวหาญ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านกาพระ )
3. นางทองจันทร์ สายวิเศษ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองคู )
4. นายเฉลิม พรหมทา ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองครก )
5. นายทองคำ บุญเลิศ ( กำนัน - บ้านสองห้อง )
6. นายสถิตย์ ห้าวหาญ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองหลัก )
7. นายมีถนะ ชมชื่น ( ผู้ใหญ่บ้้าน - บ้านก้านเหลือง )
8. นายสิทธิชัย นามทอง ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหัวงัว )ตำบลหนองอียอ

1. นายบุญจบ จันทร์ล้ำ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหนองอียอ )
2. นายกัณหา แก้วใส ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านสิริถาวร )
3. นายตู้ สุขแสวง ( ผู้ใหญ่บ้้าน - บ้านบุผาง )
4. นายประสิทธิ์ พรหมบุตร ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโนนเซียง )
5. นายทัน เอนกดี ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านหัวเสือ )
6. นายสมจิต สุขสนิท ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านอาเลา )
7. นายสุธี หาญมานพ ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านนางแคบ )
8. นายจีรศักดิ์ ดวงดี ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านสำโรง )
9. นายกิตติคุณ คงมั่น ( ผู้ใหญ่บ้าน - บ้านโนนสุข )
10. นายทิพย์ เงางาม ( ผู้ใหญ่บ้าน - หนองตาดวัฒนา )
11. นายสุระชิน ภูมะลา ( กำนัน - บ้านหนองอียอ )

----------------------------------------------------------------

วิธีการตรวจสอบ บัตรประจำตัวประชาชน (ปลอม)

โดยมีจุดสังเกต และวิธีการในการพิจารณาดังนี้

1. การตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกของบัตร
1.1 ตัวอักษรที่พิมพ์บนบัตร (ปลอม) จะมีรูปแบบ ขนาด ความหนา-บางของตัวอักษรแตกต่าง จากที่กรมการปกครองใช้พิมพ์บนบัตร สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับบัตรในรุ่นเดียวกัน
1.2 วัสดุเคลือบบัตรโฮโลแกรม (Hologram) ของจริงจะมีความบาง เมื่อดูจากแสงสะท้อนภายใต้แสงธรรมชาติ / ไฟฟ้าทั่วไป จะเห็นสัญลักษณ์รูปสิงห์ ภายในวงกลมเป็นภาพ 3 มิติ แบบวาวแสง และข้อความว่า "กรมการปกครอง" เป็นสีทอง เมื่อดูด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) ข้อความนี้จะเรืองแสง
1.3 เจ้าพนักงานออกบัตรที่มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไว้ ต้องสอดคล้องกับวันออกบัตรที่ระบุบนบัตร

2. การตรวจสอบด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)
ด้านหน้าบัตร บริเวณกลางตัวบัตรจะมีรูปครุฑพร้อมกีโรเช่ ซึ่งพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ด้านหลังบัตร จะมีตราโลหะสีทองที่ซ่อนตัวอักษรขนาดเล็กคำว่า "ประเทศไทย" รูปพระบรมมหาราชวัง และรูปแผนที่ประเทศไทย เมื่อมองด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) จะเห็นรูปแผนที่เป็นสีเหลือง

3. การตรวจสอบโดยเครื่องอ่านบาร์โค้ดทั่วไป
ด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) จะมีรหัสแท่งตรวจสอบบัตร หรือบาร์โค้ดที่กำหนดแทนข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน (PID) 13 หลัก ของผู้ถือบัตรแต่ละคนไว้

4. การตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
4.1 ตรวจสอบข้อมูลบุคคล/บัตรประจำตัวประชาชนทางเว็บไซต์ www.khonthai.com หรือ www.dopa.go.th โดยผ่านทางช่องทาง "ประตูสู่บริการภาครัฐ Thailand Gateway" ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการหน้าบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่น ได้โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน (PID) และวันที่ออกบัตรเพื่อ เข้าไปตรวจสอบว่า บัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวได้มีการออกให้จริง และถูกต้องตามหลักฐานเอกสารที่นำมาใช้อ้างแสดงหรือไม่ อย่างไร
4.2 ตรวจสอบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยผ่านทางสำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน (ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) หรือ อำเภอ/เขต/เทศบาล/เมืองพัทยา หรือสายด่วน 1548

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดใช้ หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชนปลอม เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มาตรา 14(2) ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไม่มีความคิดเห็น: