วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553

พิธีอุปสมบท (บวชพระ-บวชนาค) บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ตัวอย่าง งานและขั้นตอนพิธีอุปสมบท (บวชนาค-บวชพระ) บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ บางงานอาจจะมีขั้นตอน และพิธีแตกต่างกันไปบ้าง เพื่อปรับความเหมาะสมให้เข้ากับแต่ละยุค แต่ละสมัย (อ้างอิงขณะนี้ 12 เมษายน 2553)

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรก
๐๘.๐๐ น. พิธีปลงผมนาค
๑๐.๐๐ น. พีธีเรียกขวัญนาค
๑๓.๐๐ น. แห่ผ้าไตร
๑๘.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)

วันที่สอง
๐๔.๐๐ น. แห่นาคออกอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดที่จะบวช
๐๖.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรที่บ้านเจ้าภาพ

ตัวอย่าง : พิธีปลงผมนาค


ตัวอย่าง : พีธีเรียกขวัญนาค

ตัวอย่าง : การแห่ผ้าไตร
ตัวอย่าง : ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)
ตัวอย่าง : การแห่นาคออกอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดที่จะบวช


ขั้นตอนสุดท้าย : ทำบุญตักบาตรที่บ้านเจ้าภาพไม่มีความคิดเห็น: