วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

งานสมโภชพระประธาน (พระพุทธประทีป ปางมารวิชัย) วัดศรีสว่างโคกสะอาด (หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสนม) บ้านโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


งานสมโภชพระประธาน (พระพุทธประทีป ปางมารวิชัย) วัดศรีสว่างโคกสะอาด (หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสนม) บ้านโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


วันที่ ๑๑ - ๑๕ เดือนเมษายน พุทธสักราช ๒๕๕๓

ด้วยคณะสงฆ์ คณะกรรมการวัดศรีสว่างโคกสะอาด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโคกสะอาดทุกคน ได้จัดงานสมโภชพระประธาน (พระพุทธประทีป ปางมารวิชัย) ขึ้นเพื่อที่จะได้นำไปประดิษฐานประจำศาลาธรรมวงศ์ หน่วยอบรมประชาชนตำบลสนม ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ก็สามารถที่จะใช้ประกอบกิจกรรมได้

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมา จงเกื้อหนุนนำส่งให้ท่าน และครอบครัว จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ปราศจากภัยพิบัติอุแทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ธัมเมนะ อิจฉิตัง ยัง ยัง สิ่งใดๆ ที่ท่านทั้งหลายปรารถนาแล้วโดยธรรม ตัง ตัง ขิปปัง สะมิชฌะตุ ขอสิ่งนั้นๆ จงพลันสำเร็จโดยประสงฆ์ ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ...กำหนดการ

วันที่ ๑๑ - ๑๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ อัญเชิญพระประธานแห่รอบหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพุธ ที่ ๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖)
เวลา ๐๖.๐๐ น. ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงบูรพาจารย์ และเทพยาดาฟ้าดินตามประเพณี
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุ สามเณร
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีทำบุญร่วมญาติ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตามประเพณีวันสงกรานต์
เวลา ๑๘.๐๐ น. พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีสวดสะเดาะเคราะห์ สวดกำลังวัน เสริมดวงชะตา เสริมบารมี พิธีพุทธาภิเษก

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖)
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสามเณร
เวลา ๐๘.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีอัญเชิญพระประธาน ขึ้นประดิษฐานประจำศาลาธรรมวงศ์ เบิกพระเนตรพระประธาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพถวายพระประธาน/ถวายเครื่องไทยธรรม ฃ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา เสร็จพิธี

ประธานอุปถัมภ์
คุณแม่ลังเกียว เจริญพันธ์
นายสมศักดิ์ เจริญพันธ์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์)
นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต ๒)
คลิกอ่านต่อ... ประวัติวัดศรีสว่างโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น: