วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

ถวายภัตตาหารเพล วัดสว่างหนองอียอ

ประชาชนชาวตำบลสนม ร่วมถวายภัตตาหารกับชุมชนบ้านหนองอียอ ณ วัดสว่างหนองอียอ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยมี นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด (ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอสนม) เป็นประธานในพิธี...

ประวัติบ้านหนองอียอ
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

บันทึกข้อมูลปี พ.ศ. 2508 ท่านผู้ให้ข้อมูลมีดังนี้
1. พ่อคำ แรงสุข (แจ้งว่า..บ้านหนองอียอ เกิดก่อนท่าน 5 ปี)
2. พ่อพัน จันทร์แป้น (แจ้งว่า..พระสมเด็จเจ็ด พระอีกสี่รูป โยมอีกสิบคน มาบุกเบิกสร้างวัดก่อน)
3. พ่อจารย์วัน ซื่อตรง (แจ้งคนตั้งบ้านหนองอียอ และผู้ใหญ่คนแรก)
4. สามเณรบุญโท สระแก้ว (ผู้บันทึกข้อมูล ขณะกลางพรรษาปี 2508 พรรษาที่ 8)

เมื่อปี พ.ศ. 2417 ออกพรรษาแล้ว หลวงพ่อเจ็ด (สมเด็จเจ็ด) ได้ชักชวนจำนวนพระสี่รูป ญาติโยมอีกสิบคน ชาวบ้านแตล ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เดินหาที่ดินทำเลดี เพื่อสร้างบ้าน และสร้างวัดใหม่ ออกสำรวจตระเวนหาถึงสามวันสามคืนจึงพบทำเลดี (คือสถานที่หนองอียอ) จึงช่วยกันตัดต้นไม้ และถากถางเพื่อความทรงจำ เสร็จจากการรับงานกฐินแล้วกลับมาใหม่อีก ทำบุญรับงานกฐินอนุโมทนาเสร็จ จึงรวมตัวกันมาอีก มีจำนวนพระห้ารูป ญาติโยม 10 ครัวเรือน ร่วมกันตัดต้นไม้นำมาเลื่อย พอที่จะยกวัดยกบ้านได้ จึงกำหนดยกวัด และยกบ้าน เอาเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองวันเต็ม เป็นสมบูรณ์มงคลทุกประการเป็นวันยกวัดยกบ้าน สถานที่ยกวัดอยู่ด้านทิศตะวันออกของหนองน้ำ ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหนองอียอ" และตั้งชื่อวัดว่า "วัดสว่างหนองอียอ" สาเหตุที่ตั้งชื่อ "บ้านหนองอียอ" นั้น เพราะหนองน้ำมีต้นยอใหญ่อยู่กลางหนองน้ำ เลยเอาชื่อที่เป็นมงคลในหนองน้ำ และต้นยอ อันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้อาศัยเป็นสำคัญ จึงตั้งชื่อว่า "หนองอียอ" ส่วนชื่อวัด ตั้งในวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงอุตมะมงคลมหาฤกษ์ สว่างไสวไปทั่วพิภพ จึงตั้งชื่อวัดว่า "วัดสว่างหนองอียอ"

ในช่วงแรก "บ้านหนองอียอ" เป็นหมู่ที่ 6 ตำบลสนม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สถานที่ตั้งบ้านหนองอียอ ติดหนองน้ำ ลำห้วยไผ่ ดินดีทำเลเหมาะ จึงมีประชาชนอพยพมาจากถิ่นต่างๆ มาอยู่ที่หนองอียอหลายแห่ง พอสรุปสายสำคัญดังนี้
1. อพยพมาจากบ้านแตล ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พูดภาษาส่วยบ้านแตล
2. อพยพมาจากบ้านโพ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พูดภาาาส่วยบ้านโพ
3. อพยพมาจากบ้านหนองบัว โพนงอย ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พูดภาษาลาวอีสาน
4. อพยพมาจากบ้านกรวด (โคกกรวด) จังหวัดนครราชสีมา พูดภาษาโคราช

"บ้านหนองอียอ" เคยมาการจัดแยกลูกหลาน ไปจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ซึ่งมีรายการตามประวัติบันทึกไว้ดังต่อไปนี้ มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน
1. บ้านผือ ตำบลผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
2. บ้านไทยสามัคคีั ตำบลผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
3. บ้านหนองตาด ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
4. บ้านห้วยลึก ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
5. บ้านสำโรง ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัีดสุรินทร์
6. บ้านบุผาง ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
7. บ้านโนนสุข ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
8. บ้านศิริถาวร ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
9. บ้านหนองตาดวัฒนา ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
10. บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองบัวทอง

สถานที่เดิมของ "บ้านหนองอียอ"
"บ้านหนองอียอ" ก่อตั้งเมื่อวันเพ็ญ เดือนสิบสอง พ.ศ. 2417 ช่วงตอนต้นรัชกาลที่ 5 เดิมบ้านหนองอียอ หมู่ที่ 6 ตำบลสนม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ การปกครองเริ่มมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ คือ การปกครองส่วนท้องที่ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 ขึ้นใช้บังคับทั่วประเทศครั้งแรก วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 รัชกาลที่ 6 ปรับแก้ไขใหม่ปี พ.ศ. 2457 จนถึงปัจจุบัน

เริ่มจัดตั้งหัวหน้าหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2440 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้เลือกตั้ง
1. นายวัน เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ข้าหลวงจังหวัดตั้งชื่อให้เป็น (หลวงมโนวรรณ ซื่อตรง)
2. นายสอน สุนทร ประกาศให้มีนามสกุล ตามพระราชกิจจานุเบกษา ปี พ.ศ. 2456
3. นายสังข์ ซื่อตรง เรียกนามเด็กชาย เด็กหญิง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2464 ตามพระราชบัญญัติการฯ
4. นายจันทร์ แก้วใส
5. นายป๊อก งามสง่า
6. นายเพชร จันทร์ล้ำ
7. นายเนียม ถึงเกตุ
8. นายสงัด นัดโคกกรวด
9. นายนันท์ วิเศษ (ซื่อตรง)
10. นายธีระ จันทร์ล้ำ
11. นายนนท์ แผ่นทอง
12. นายบุญโท สระแก้ว
13. นายศรีดา สุขศรี
14. นายบุญจบ จันทร์ล้ำ (ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)

บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 6 ตำบลสนม แยกออกจากตำบลสนม เข้ามาสังกัดตำบลหนองระฆัง เป็นหมู่ที่ 2 ตำบลหนองระฆัง ปี พ.ศ. 2496 - ถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2534 บ้านหนองอียอ ประกาศเป็นตำบลหนองอียอ หมู่ที่ 1
ปี พ.ศ. 2496 บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 6 ตำบลสนม เข้าตำบลหนองระฆัง เป็นหมู่ที่ 2 ตำบลหนองระฆัง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2514 ตำบลสนม ประกาศเป็นกิ่งอำเภอ และเป็นอำ้เภอ หนองอียอ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2531 บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 2 จัดแยกแบ่งหมู่บ้านไปเป็นหมู่ที่ 14 บ้านศิริถาวร ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

บ้านศิริถาวรก่อตั้งเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2513 โดยมีนายเนียม กิ่งเกตุ เป็นผู้มาก่อสร้างเป็นคนแรก ปีจอ โดยมีผู้ใหญ่มาแล้ว 5 คน ดังนี้
1. นายจันทา โอทอง (ผู้ใหญ่บ้านคนแรก)
2. นายพันธ์ ทองด้วง
3. นายพุทธพล พุดชู
4. นายธนิต เสียงเพราะ
5. นายกัณหา แก้วใส (คนปัจจุบัน)

ปี พ.ศ. 2534 ประกาศให้หนองอียอ เป็นตำบล ลงราชกิจจานุเบกษา เดือนมิถุนายน 2534 มี 8 หมู่บ้านอยู่สังกัดหนองอียอ โดยมีประธานตำบล เป็นกำนัน ดังนี้
1. นายนนท์ แผ่นทอง (เป็นคนแรก)
2. นายบุญโท สระแก้ว
3. นายศรีดา สุขศรี
4. นายพิพัฒนา งามสง่า
5. นายสุรชิน ภูมะลา (ปัจจุบัน)

ปี พ.ศ. 2534 เปลี่ยนหมู่ที่ใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองอียอ อยู่ทางเหนือของลาดยาง, หมู่ที่ 2 บ้านศิริถาวร, หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาดวัฒนา, หมู่ที่ 11 บ้านหนองอียอ อยู่ทางทิศใต้ทางลาดยาง
ปี พ.ศ. 2544 แยกแบ่งหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 1 แบ่งแยกให้เป็นหมู่ที่ 10 หนองตาดวัฒนา มีผู้นำดังนี้
1. นายบุญมี จันทร์ล้ำ (คนแรก)
2. นายทิพย์ เงางาม (คนปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2545 บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 แบ่งแยกหมู่บ้านอีก เป็นหมู่ที่ 11 คือ บ้านหนองอียอ อยู่ทางด้านทิศใต้ทางลาดยาง

รายชื่อผู้นำหมู่ที่ 11 มีดังนี้
1. นายพิพัฒนา งามสง่า
2. นายสุรชิน ภูมะลา (ปัจจุบัน)

อ้างอิงข้ัอมูล : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


ดู วัดสว่างหนองอียอ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: