วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

การแปรรูปผลิตข้าวเม่า - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลับกลุ่ม... แปรรูปผลิตข้าวเม่า โดย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลับ หมู่ที่ 4 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อกลุ่้มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลับ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 จำนวนสมาชิกที่ก่อตั้ง 52 คน สมาชิกปัจจุบัน 52 คน แบ่งเป็นสมาชิกสามัญ 52 คน จำนวนเงินทุนทั้งหมด 50,500 บาท
2. รายชื่อคณะกรรมกาาร
- ประธานฯ : นางบุญเรือง สงนวน
- รองประธานฯ : นางนุศร สมใจ
- เหรัญญิก : นางบุญลอง ตรองจิต
- เลขานุการฯ : นางจันทิรา พรหมบุตร
- คณะกรรมการ : นางเจียม มิตรขบ, นางทองพูน พรมมา, นางบุษบา เอิบสุขประวัติความเป็นมา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลับ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีสมาชิกแรกเข้า 45 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 52 คน กำหนดให้สมาชิกลงหุ้นๆ ละ 100 บาท คนละ 1 หุ้น ต่อมาได้รับการสนับสนุนจาก อ.บ.ต.สนม ให้กู้เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย มี นางบุญเรือง สงนวน เป็นประธาน

ผลการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มในปัจจุบัน
1. มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด 50,500 บาท
2. ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มที่สำคัญ
2.1 สมาชิกของกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามกฏที่ตั้งไว้
2.2 คณะกรรมการต้องมีความเสียสละ ต้องซื่อสัตย์
2.3 สมาชิกต้องให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานของกลุ่ม
2.4 กิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการ
- การทำข้าวเม่า
- การทำขนม

สิ่งที่กลุ่มภูมิใจ และอยากน้ำเสนอเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่น
- สมาชิกมีรายได้
- สามาชิกมีงานทำตลอดปี เป็นงานอาชีพเสริม
- คนในกลุ่ม มีความรักความสามัคคี

แผน หรือแนวทาง ที่กลุ่มจะดำเินินการต่อไป
- มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
- เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และศึกษาดูงาน
- เพิ่มมูลค่าสินค้า และผิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล

วิธีการ และกระบวนการทำงาน ที่สามารถเรียนรู้ได้ขั้นตอนการผลิต

กรณีเป็นข้าวเปลือกที่ยังชื้นอยู่

1. เกี่ยวข้าวเหนียวมานวดคัดเม็ดข้าวที่ดี
2. นำเมล็ดข้าวทำความสะอาด โดยการล้างให้สะอาด
3. นำเมล็ดข้าวมาคั่วให้สุก
4. นำเมล็ดข้าวที่คั่วเสร็จแล้ว มาตำจนเมล็ดข้าวแบน จึงทำการร่อนเอาเปลือก หรือเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออก

กรณีที่เป็นข้าวเปลือกที่แห้ง
1. นำข้าวเปลือกมาแช่น้ำทิ้งไว้ 2 วัน 2 คืน (เปลี่ยนน้ำที่แช่ เช้าครั้งหนึ่ง และเย็นอีกครั้ง โดยปฏิบัติเช่นนี้จนครบ 2 วัน 2 คืน)
2. นำข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่แล้วมาคั่วให้สุก นำเมล็ดข้าวที่คั่วเสร็จแล้วมาตำ จนเมล็ดข้าวแบน จึงทำการร่อนเอาเปลือก หรือเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออก


ดู กลุ่มแปรรูปผลิตข้าวเม่า ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : วิธีการทำข้าวกระยาสารท
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ถวายภัตตาหารเพล วัดหนองพลับ
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : หมอแคนเด็ก อายุ 10 ขวบ บ้านพลับ

ไม่มีความคิดเห็น: